شهر تئاتر نیویورک

شهر تئاتر نیویورک

New York Theater City Concept by Pratic A Studio
New York Theater City Concept by Pratic A Studio

دیدگاه تئوریک پروژه

به بياني ساده شهر تئاتر از تركيب دو جزء "شهر" و "تئاتر" تشكيل شده است. اين نام ارائه دهنده ي تاثيري از چهره كانتكست (شهر) در قالب كانسپت (مفهوم و محتواي تئاتر ) است.

تئاتر ارتباط عميقي با تعامل ها و تقابل هاي دو ارزشي دارد. تقابل هايي همچون كمدي و درام، غم و شادي، استحكام و ضعف، صورتك هاي گريان و خندان و... . هريك از اين مفاهيم توسط جزء متعامل يا متقابل خود معناي بيشتري مي يابد به كونه اي كه اين اجزاء متقابل در كنار هم محتواي واحد تئاتر را شكل مي دهند. در حقيقت تئاتر داراي هويتي منحصر به فرد و شناور ميان اين اجزا است.

در يك نگاه كلان به پلان و عكس هاي ماهواره اي منهتن تقابلي از سيستم مدولار شهري و ارگانيسم طبيعي مشاهده مي شود.نكته حائز اهمين اين است كه اين تقابل ها از مقياس بزرگ منهتن تا مقياس هاي كوچك پلاك هاي شهري تداوم مي يابد. محدوده پيراموني منهتن به صورت جزيره اي در بستر طبيعي شكل گرفته است. در مرحله ي بعد داخل اين محدوده تحت تاثير شديد شبكه شطرنجي و تابع منطق مدرن شهري قرار گرفته و تقاطع خيابان ها به خلق پلاك هايي به شكل مربع و مستطيل انجاميده است (بر خلاف ماهيت ارگانيك پيراموني). در ميان اين پلاك ها سنترال پارك به صورت نقطه عطفي واقع در قلب منهتن خودنمايي مي كند. اين بار عكس فرايند قبل اتفاق مي افتد. محدوده خارجي پارك توسط ساختار مدرن شهري تعريف شده و هندسه اي منظم و منطقي دارد اما در ميان اين سايت مستطيل شكل كمپوزسيوني سيال و ارگانيك از مسير ها و درياچه هاي پارك مشاهده مي شود... . خيابان "براد وي" كه بخشي از تاريخچه منهتن را به خود اختصاص داده است نيز نمونه ديگري از اجزائ نيويورك است كه بر خلاف زمينه مدولار حاشيه خود به صورتي سيال شبكه شطرنجي شهر را شكافته در حالي كه جهت گيري بلوك هاي حاشيه خود را به هيچ عنوان تحت تاثير قرار نداده است، بلكه خود اين محور سيال توسط همان بلوك هاي صلب و مكعب شكل تعريف شده است... . همچنين در نگاهي به فضاهاي باز پلاك هاي بزرگ شهري در پلان منهتن مشاهده ميكنيم كه عمده اين فضا ها ضمن حفض هندسه منظم خود به صورتي نا منظم در شهر پراكنده شده اند. اين نمونه ها و موارد ديگر در مقياس هاي كوچكتر چهره اي دراماتيك سرشار از دوگانگي هاي همزيست به منهتن بخشيده است به گونه اي كه اين كالبد خود تا حدي معرف يك شهر تئاتر بوده و به عنوان كانتكست الهام بخش كانسپت نيز خواهد بود.

ترسیمات معماری

شرح کانسپت

ايده اصلي پروژه دستیابی به كمپوزسيوني شناور ميان رتوریک كانسپت زمينه گرا و زمينه ي كانسپچوال است. با توجه به مطالب ذكر شده كانسپت پروژه برگرفته از مفهومي مبتني بر عوامل تاثير گذارزمينه شهري (نيويورك- منهتن- سايت طرح) در جهت خلق چهره اي دراماتيك و پارادوكسيكال نشئت گرفته از تداوم ساختار هاي دوگانه از مقياس كلان سايت تا مقياس ريز فضاهاي داخلي احجام است همان گونه كه اين تداوم در ساختار منهتن و نيويورك به چشم مي خورد. حجم پروژه را ميتوان به صورت دو مكعب صلب تصور كرد كه حجمي سيال و بي نظم آن را شكافته و به صورتي متناقض با نماي خارجي فضا هاي داخلي منحني وار را خلق كرده است . در اين نگاه پروژه نمايانگر يك تضاد شديد در بيرون و درون است.